Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu

V souladu se Směrnicí EU č. 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí společnost Nativel s.r.o. jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na svých webových stránkách. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o protiprávním jednání, může podat oznámení písemně elektronicky, ústně telefonicky nebo přímo osobně v přiměřené lhůtě.

Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti (např. daně z příjmu právnických osob, zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž, zpracování osobních údajů, životní prostředí, ochrany spotřebitele a dalším zákonem taxativně vymezené oblasti).

Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí.

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno, příjmení: Zdeňka Machulková
e-mail: oznamovatel@nativel.cz
tel: +420 602 880 741

Dokumenty ke stažení

Směrnice o ochraně oznamovatelů
Formulář pro oznamování protiprávního jednání