Zásady ochrany osobních údajů

Tímto oznámením o ochraně osobních údajů vás informujeme o našem nakládání s vašimi osobními údaji a o vašich právech podle evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Za zpracování údajů je odpovědná společnost Nativel s.r.o. (dále jen „my“ nebo „nás“).

1. Obecné a povinné informace

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se těchto informací nebo nás chcete kontaktovat ohledně uplatnění svých práv, zašlete nám prosím svůj požadavek na adresu.

Nativel s.r.o.
J. Dundra 408
27303 Stochov

Telefon: +420 312 651 005
E-mail: nativel@nativel.cz

Právní základy

Pojem „osobní údaje“ podle zákona o ochraně osobních údajů označuje všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s GDPR. Zpracování údajů u nás probíhá pouze na základě zákonného povolení. Osobní údaje zpracováváme pouze s vaším souhlasem, pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo na vaši žádost pro provedení opatření před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), pro plnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). 6 odst. 1 písm. c) GDPR) nebo pokud je zpracování nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetí strany, pokud nepřevažují vaše zájmy nebo základní práva a svobody, které vyžadují ochranu osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Doba skladování

Pokud není v následujících poznámkách uvedeno jinak, uchováváme údaje pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování nebo ke splnění našich smluvních či zákonných povinností. Tyto zákonné povinnosti zadržování mohou vyplývat zejména z obchodních nebo daňových právních předpisů. Od konce kalendářního roku, ve kterém byly údaje shromážděny, uchováváme tyto osobní údaje obsažené v našich účetních záznamech po dobu deseti let a osobní údaje obsažené v obchodních dopisech a smlouvách po dobu šesti let. Kromě toho budeme uchovávat údaje v souvislosti se souhlasy vyžadujícími prokázání, jakož i se stížnostmi a nároky po dobu zákonných promlčecích lhůt. Údaje uložené pro reklamní účely vymažeme, pokud se zpracováním pro tento účel nesouhlasíte.

Kategorie příjemců údajů

V rámci zpracování vašich údajů využíváme zpracovatele. Mezi operace zpracování prováděné těmito zpracovateli patří například hostování, údržba a podpora IT systémů, správa zákazníků a objednávek, zpracování objednávek, účetnictví a fakturace, marketingové činnosti nebo likvidace souborů a datových nosičů. Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce údajů. Zpracovatelé nepoužívají údaje pro vlastní účely, ale zpracovávají je výhradně pro správce údajů a jsou smluvně zavázáni zajistit vhodná technická a organizační opatření na ochranu údajů. Kromě toho můžeme vaše osobní údaje předávat subjektům, jako jsou poštovní a doručovací služby, banka společnosti, daňoví poradci/auditoři nebo daňové úřady. Další příjemci mohou být uvedeni v následujících poznámkách.

Předávání údajů do třetích zemí

Při návštěvě našich webových stránek může dojít k přenosu některých osobních údajů do třetích zemí, tj. zemí, ve kterých neplatí GDPR. Takové předání je přípustné, pokud Evropská komise rozhodla, že v takové třetí zemi je vyžadována odpovídající úroveň ochrany údajů. Pokud takové rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně neexistuje, předání osobních údajů do třetí země se uskuteční pouze tehdy, pokud jsou zavedeny vhodné záruky podle článku 46 GDPR nebo pokud je splněna jedna z podmínek článku 49 GDPR.

Pokud není níže uvedeno jinak, používáme standardní smluvní doložky EU pro předávání osobních údajů zpracovatelům ve třetích zemích jako vhodné záruky: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

Zpracování při výkonu vašich práv podle čl. 15 až 22 GDPR

Pokud uplatníte svá práva podle článků 15 až 22 GDPR, budeme poskytnuté osobní údaje zpracovávat za účelem realizace těchto práv z naší strany a abychom je mohli doložit. Údaje uložené za účelem poskytnutí informací a jejich přípravy pro tento účel, jakož i pro účely kontroly ochrany údajů, budeme zpracovávat pouze v souladu s čl. 18 GDPR a jinak omezíme jejich zpracování.

Tyto operace zpracování jsou založeny na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR ve spojení s. Čl. 15 až 22 GDPR a § 34 odst.

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů, jak ukládá zákon

V naší společnosti jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

Blanka Blažková
J. Dundra 408
27303 Stochov

Phone: +420 312 651 005
E-mail: b.blazkova@nativel.cz

Ochrana údajů

Provozovatelé tohoto webu a jeho stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Proto s vašimi osobními údaji nakládáme jako s důvěrnými informacemi a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Kdykoli použijete tyto webové stránky, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje zahrnují údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, které údaje shromažďujeme, a také účely, pro které tyto údaje používáme. Vysvětluje také, jakým způsobem a za jakým účelem jsou údaje shromažďovány.

Tímto vás upozorňujeme, že přenos údajů prostřednictvím internetu (tj. prostřednictvím e-mailové komunikace) může být náchylný k bezpečnostním nedostatkům. Údaje není možné zcela ochránit před přístupem třetích stran.

Informace o odpovědné straně (v GDPR označované jako „správce“)

Správcem zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

Nativel s.r.o.
J. Dundra 408
27303 Stochov

Telefon: +420 312 651 005
E-mail: nativel@nativel.cz

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Široká škála operací zpracování údajů je možná pouze na základě vašeho výslovného souhlasu. Souhlas, který jste nám již udělili, můžete také kdykoli odvolat. K tomu stačí, když nám zašlete neformální oznámení prostřednictvím e-mailu. Tím není dotčena zákonnost jakéhokoli shromažďování údajů, ke kterému došlo před vaším odvoláním.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech; právo vznést námitku proti přímé reklamě (čl. 21 GDPR)

V případě, že jsou údaje zpracovávány na základě čl. 6 oddíl 1 písm. e) nebo f) GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě důvodů vyplývajících z vaší jedinečné situace. To platí i pro případné profilování založené na těchto ustanoveních. Chcete-li určit právní základ, na němž je založeno jakékoli zpracování údajů, nahlédněte do tohoto prohlášení o ochraně údajů. Pokud přihlásíte námitku, nebudeme vaše dotčené osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudeme moci předložit přesvědčivé důvody hodné ochrany pro zpracování vašich údajů, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud je účelem zpracování uplatnění, výkon nebo obhajoba právních nároků (námitka podle čl. 21 odst. 1 GDPR).

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímé reklamy, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich dotčených osobních údajů pro účely takové reklamy. To platí i pro profilování, pokud je s takovou přímou reklamou spojeno. Pokud vznesete námitku, nebudou vaše osobní údaje následně pro účely přímé reklamy dále používány (námitka podle čl. 21 odst. 2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to zejména v členském státě, kde mají obvyklé bydliště, pracoviště nebo v místě, kde k údajnému porušení došlo. Právo podat stížnost platí bez ohledu na případná další správní nebo soudní řízení, která jsou k dispozici jako opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo požadovat, abychom vám nebo třetí straně předali veškeré údaje, které automaticky zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, a to v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pokud byste požadovali přímé předání údajů jinému správci, bude to provedeno pouze tehdy, pokud to bude technicky proveditelné.

Informace o údajích, jejich oprava a výmaz

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo kdykoli požadovat informace o svých archivovaných osobních údajích, jejich zdroji a příjemcích, jakož i o účelu zpracování vašich údajů. Můžete mít také právo na opravu nebo výmaz svých údajů. Pokud máte dotazy k tomuto tématu nebo jakékoli jiné otázky týkající se osobních údajů, neváhejte nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v části „Informace vyžadované zákonem“.

Právo požadovat omezení zpracování

 • Máte právo požadovat uložení omezení, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené v části „Informace vyžadované zákonem“. Právo požadovat omezení zpracování platí v následujících případech:
 • V případě, že byste zpochybnili správnost námi archivovaných údajů, budeme obvykle potřebovat určitý čas na ověření tohoto tvrzení. Po dobu, kdy toto šetření probíhá, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
 • Pokud zpracování vašich osobních údajů bylo/je prováděno nezákonným způsobem, máte možnost požadovat omezení zpracování vašich údajů namísto požadavku na výmaz těchto údajů.
 • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme a vy je potřebujete k výkonu, obhajobě nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich výmazu.
 • Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, budou muset být vaše práva a naše práva vzájemně zvážena. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje – s výjimkou jejich archivace – zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo ochrany práv jiných fyzických nebo právnických osob nebo z důležitých důvodů veřejného zájmu uváděných Evropskou unií nebo členským státem EU.

Odmítnutí nevyžádaných e-mailů

Tímto vznášíme námitku proti použití kontaktních údajů zveřejněných ve spojení s povinnými údaji, které mají být uvedeny v části „Zákonem požadované informace“, k zasílání propagačních a informačních materiálů, které jsme si výslovně nevyžádali. Provozovatelé tohoto webu a jeho stránek si vyhrazují výslovné právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání propagačních informací, například prostřednictvím SPAM zpráv.

2. Zaznamenávání údajů na těchto webových stránkách

Soubory cookie

Naše webové stránky a stránky používají to, co se v tomto odvětví označuje jako „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které nezpůsobují žádné poškození vašeho zařízení. Ukládají se buď dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo jsou ve vašem zařízení trvale archivovány (trvalé soubory cookie). Soubory cookie relace se automaticky vymažou, jakmile ukončíte návštěvu. Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení archivovány, dokud je aktivně neodstraníte nebo dokud je automaticky nevymaže váš webový prohlížeč.

V některých případech je možné, že se ve vašem zařízení po vstupu na naše stránky uloží soubory cookie třetích stran (soubory cookie třetích stran). Tyto soubory cookie umožňují vám nebo nám využívat určité služby nabízené třetí stranou (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože bez nich by některé funkce webových stránek nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Účelem jiných souborů cookie může být analýza uživatelských vzorců nebo zobrazování reklamních sdělení.

Soubory cookie, které jsou nezbytné pro provádění transakcí elektronické komunikace (povinné soubory cookie) nebo pro poskytování určitých funkcí, které chcete používat (funkční soubory cookie, např. pro funkci nákupního košíku), nebo ty, které jsou nezbytné pro optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie, které poskytují měřitelné poznatky o návštěvnosti webu), se ukládají na základě čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1303/2013. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem zajištění technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování služeb provozovatele. Pokud byl vyžádán váš souhlas s ukládáním souborů cookie, jsou příslušné soubory cookie ukládány výhradně na základě získaného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR); tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Máte možnost nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli při každém uložení souborů cookie upozorněni a abyste povolili přijímání souborů cookie pouze v konkrétních případech. Můžete také vyloučit přijímání souborů cookie v určitých případech nebo obecně nebo aktivovat funkci vymazání pro automatické vymazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, mohou být funkce těchto webových stránek omezeny.

V případě použití souborů cookie třetích stran nebo v případě použití souborů cookie pro analytické účely vás na to zvlášť upozorníme v souvislosti s těmito zásadami ochrany osobních údajů a případně vás požádáme o souhlas.

Protokolové soubory serveru

Provozovatel tohoto webu a jeho stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky sděluje. Tyto informace zahrnují:

 • Typ a verzi používaného prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • Odkaz URL
 • Název hostitele počítače, ze kterého se přistupuje
 • Čas dotazu na server
 • IP adresa

Tyto údaje se neslučují s jinými zdroji dat.

Tyto údaje jsou zaznamenávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybném zobrazení a optimalizaci webových stránek provozovatele. Za tímto účelem musí být zaznamenávány logovací soubory serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, budou informace uvedené v kontaktním formuláři a veškeré kontaktní údaje v něm uvedené uloženy za účelem vyřízení vašeho dotazu a pro případ, že bychom měli další dotazy. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo pokud je to nezbytné k provedení opatření před uzavřením smlouvy. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných žádostí (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud jste o něj požádali.

Informace, které jste zadali do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s archivací údajů nebo pokud účel, pro který jsou informace archivovány, pomine (např. po uzavření naší odpovědi na váš dotaz). Tím nejsou dotčena žádná závazná právní ustanovení – zejména doby uchovávání údajů.

Žádost e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud se na nás obrátíte e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš požadavek včetně všech z něj vyplývajících osobních údajů (jméno, požadavek) uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nepředáváme dále bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nutný pro provedení opatření před uzavřením smlouvy. Ve všech ostatních případech jsou údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním vyřizování nám zaslaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud byl získán.

Údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím kontaktních žádostí, u nás zůstávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nepomine účel jejich uložení (např. po vyřízení vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení – zejména zákonné lhůty pro uchovávání údajů – zůstávají nedotčena.

3. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics používá takzvané soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a které umožňují analýzu používání webových stránek uživateli. Informace generované soubory cookie o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google ve Spojených státech, kde jsou ukládány.

Ukládání souborů cookie Google Analytics a využívání tohoto analytického nástroje se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel těchto webových stránek má oprávněný zájem na analýze uživatelských vzorců za účelem optimalizace jak online nabízených služeb, tak reklamních aktivit provozovatele. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Anonymizace IP

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. V důsledku toho bude vaše IP adresa před odesláním do Spojených států zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných státech, které ratifikovaly Úmluvu o Evropském hospodářském prostoru. Úplná IP adresa bude přenesena na jeden ze serverů společnosti Google ve Spojených státech a tam zkrácena pouze ve výjimečných případech. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k analýze vašeho používání těchto webových stránek za účelem vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli těchto webových stránek, které souvisejí s používáním webových stránek a internetu. IP adresa předaná v souvislosti s Google Analytics z vašeho prohlížeče nebude sloučena s jinými údaji, které má Google k dispozici.

Modul prohlížeče plug-in

Máte možnost zabránit archivaci souborů cookie provedením příslušných změn v nastavení softwaru prohlížeče. Musíme vás však upozornit, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho máte možnost zabránit zaznamenávání údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Námitka proti zaznamenávání údajů

Máte možnost zabránit zaznamenávání vašich údajů službou Google Analytics kliknutím na následující odkaz. Tím dojde k umístění souboru cookie pro odmítnutí, který zabrání zaznamenávání vašich údajů při budoucích návštěvách této webové stránky: Zakázat službu Google Analytics.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji službou Google Analytics naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Zpracování smluvních údajů

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o smluvním zpracování údajů a při používání služby Google Analytics uplatňujeme v plném rozsahu přísná ustanovení českých orgánů pro ochranu údajů.

Doba archivace

Údaje na úrovni uživatele nebo incidentu uložené společností Google spojené se soubory cookie, ID uživatele nebo reklamními ID (např. soubory cookie DoubleClick, reklamní ID Android) budou po 14 měsících anonymizovány nebo vymazány. Podrobnosti naleznete na následujícím odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en.

Reklamy Google a sledování konverzí Google

Tyto webové stránky používají služby Google Ads. Google Ads je online propagační program společnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Ve spojení s Google Ads používáme nástroj nazvaný Conversion Tracking. Pokud kliknete na reklamu zveřejněnou společností Google, bude umístěn soubor cookie pro účely sledování konverzí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webový prohlížeč umístí do počítače uživatele. Platnost těchto souborů cookie vyprší po 30 dnech a nepoužívají se k osobní identifikaci uživatelů. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, společnost Google a my budeme schopni rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl na tuto stránku odkázán.

Každému zákazníkovi služby Google Ads je přidělen jiný soubor cookie. Tyto soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků služby Google Ads. Informace získané pomocí souboru cookie Conversion se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky služby Google Ads, kteří se rozhodli používat sledování konverzí. Tito uživatelé obdrží celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli propojeni se stránkou vybavenou značkou Conversion Tracking. Neobdrží však žádné informace, které by jim umožnily tyto uživatele osobně identifikovat. Pokud se nechcete sledování účastnit, máte možnost proti tomuto použití vznést námitku, a to tak, že prostřednictvím webového prohlížeče v uživatelském nastavení snadno deaktivujete soubor cookie sledování konverzí Google. Pokud tak učiníte, nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.

Ukládání souborů cookie „Conversion“ a používání tohoto nástroje pro sledování konverzí se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze uživatelských vzorců za účelem optimalizace webových nabídek a reklamy provozovatele. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Chcete-li se seznámit s podrobnějšími informacemi o reklamách Google a sledování konverzí Google, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli kdykoli upozorněni na umístění souborů cookie, a můžete povolit soubory cookie pouze v určitých případech nebo vyloučit přijímání souborů cookie v určitých případech nebo obecně a můžete také aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, mohou být funkce těchto webových stránek omezeny.

Služby a obsah třetích stran

Mapy Google

Na našich webových stránkách používáme k zobrazení map službu Google Maps společnosti Google Ireland Limited (Irsko/EU). Pro takovou integraci je zpracování vaší IP adresy technicky nezbytné, aby mohl být obsah odeslán do vašeho prohlížeče. Vaše IP adresa je proto předána společnosti Google a ta může nastavit své vlastní soubory cookie. Další informace o této činnosti zpracování a době uložení naleznete v části „Soubory cookie“. Mapy Google se používají pouze s vaším souhlasem podle § 15 odst. 3 TMG nebo čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

V případě služeb Google nelze vyloučit předávání údajů společnosti Google Inc. v USA. K předání dochází pouze s vaším souhlasem v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR. Další informace o ochraně údajů ve společnosti Google naleznou uživatelé v informacích o ochraně údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy.

Facebook

Když navštívíte naši stránku na Facebooku, na které prezentujeme naši společnost nebo jednotlivé produkty z našeho sortimentu, zpracováváme o vás určité informace. Jediným správcem tohoto zpracování osobních údajů je společnost Facebook Ireland Ltd (Irsko/EU – „Facebook“). Další informace o zpracování osobních údajů společností Facebook naleznete na adrese https://www.facebook.com/privacy/explanation. Facebook nabízí možnost vznést námitku proti určitému zpracování údajů; informace a možnosti odhlášení v tomto ohledu najdete na adrese https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Facebook nám poskytuje anonymizované statistiky a informace o naší stránce na Facebooku, které využíváme k získání informací o typech akcí, které lidé na naší stránce provádějí (tzv. „informace o stránce“). Tyto přehledy stránek jsou vytvářeny na základě určitých informací o osobách, které navštívily naše stránky. Toto zpracování osobních údajů provádíme my a společnost Facebook jako společní správci. Zpracování slouží našemu oprávněnému zájmu vyhodnocovat typy akcí prováděných na našich stránkách a na základě těchto poznatků naše stránky vylepšovat. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Informace získané prostřednictvím služby Page Insights nemůžeme spojit s jednotlivými profily na Facebooku, které s naší stránkou na Facebooku komunikují. Se společností Facebook jsme uzavřeli dohodu o společném správci, která stanoví rozdělení povinností v oblasti ochrany údajů mezi nás a společnost Facebook. Podrobnosti o zpracování osobních údajů za účelem vytvoření služby Page Insights a smlouvu uzavřenou mezi námi a společností Facebook naleznete na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. V souvislosti s těmito operacemi zpracování údajů máte možnost uplatnit svá práva subjektu údajů (viz „Vaše práva“) také vůči společnosti Facebook. Další informace o tom najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Upozorňujeme, že podle zásad ochrany osobních údajů společnosti Facebook jsou údaje uživatelů zpracovávány také v USA nebo jiných třetích zemích. Facebook předává údaje uživatelů pouze do zemí, pro které bylo vydáno rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně v souladu s článkem 45 GDPR nebo na základě vhodných záruk v souladu s článkem 46 GDPR.

4. Vlastní služby

Nabídka zaměstnání

Návštěvníkům webových stránek nabízíme možnost zaslat nám žádost o zaměstnání (např. e-mailem nebo poštou). Níže vás stručně seznámíme s rozsahem, účelem a použitím osobních údajů, které od vás v souvislosti s podáním žádosti shromažďujeme. Ujišťujeme vás, že shromažďování, zpracování a používání vašich údajů bude probíhat v souladu s platnými právy na ochranu osobních údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a že s vašimi údaji bude vždy nakládáno jako s přísně důvěrnými.

Rozsah a účel shromažďování údajů

Pokud nám podáte žádost o zaměstnání, budeme zpracovávat veškeré související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, dokumenty k žádosti, poznámky pořízené během pracovních pohovorů atd.), pokud jsou potřebné k rozhodnutí o vzniku nebo uzavření pracovního poměru. Právním základem pro výše uvedené je § 26 nového nařízení GDPR podle německého práva (sjednávání pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (sjednání obecné smlouvy) a – za předpokladu, že jste nám k tomu dali souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. V rámci naší společnosti budou vaše osobní údaje sdíleny pouze s osobami, které se podílejí na zpracování vaší žádosti o zaměstnání.

Pokud by na základě vaší žádosti o zaměstnání došlo k vašemu přijetí do zaměstnání, budou vámi poskytnuté údaje archivovány na základě § 26 nového GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR za účelem realizace pracovního poměru v našem systému zpracování údajů.

Doba archivace údajů

Pokud vám nebudeme moci učinit nabídku zaměstnání nebo nabídku zaměstnání odmítnete či stáhnete svou žádost, vyhrazujeme si právo uchovávat vámi poskytnuté údaje na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) po dobu až 6 měsíců od ukončení výběrového řízení (odmítnutí nebo stažení žádosti). Poté budou údaje vymazány a fyzické dokumenty žádosti budou zničeny. Uložení slouží zejména jako důkazní materiál v případě soudního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou potřeba i po uplynutí šestiměsíční lhůty (např. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího právního sporu), dojde k vymazání až poté, co pomine účel dalšího uchovávání.

K delšímu uložení může dojít také v případě, že jste k tomu dali souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) nebo pokud vymazání brání zákonné požadavky na uchovávání údajů.